Kullanıcı Sözleşmesi

El sıkışan insanlar

HUBTIC ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

1.1. Üyelik Sözleşmesi, Hubtic Lojistik A.Ş. ile https://www.hubtic.com/tr ve/veya https://shipper.hubtic.com/ web siteleri veya mobil uygulaması üzerinden ya da telefon, e-posta veya diğer sözlü ya da yazılı iletişim kanalları yoluyla satın alınan veya alınacak sayılan ancak sınırlı olmayan lojistik hizmetleri, teklif, bilgilendirme, hizmet tanıtımı, hizmet satışı ve benzeri hizmet içeriklerinin birinin veya birkaçının satın alınması amacıyla üyelik oluşturacak kişiler arasında akdedilmektedir.

1.2. Üyelik sözleşmesi, üyelik oluşturacak kişinin/müşterinin elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup, işbu sözleşme kapasmında belilenen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. Üyelik sözleşmesinin konusu müşteri tarafından https://www.hubtic.com/tr ve/veya https://shipper.hubtic.com/ web siteleri veya mobil uygulaması üzerinden ya da telefon, e-posta veya diğer sözlü ya da yazılı iletişim kanalları yoluyla satın alınan veya alınacak sayılan ancak sınırlı olmayan lojistik hizmetleri, teklif, bilgilendirme, hizmet tanıtımı, hizmet satışı ve benzeri hizmet içeriklerinin birinin veya birkaçının alınması oluşturur.

2.2. Müşterinin, Hubtic’in sunacağı hizmetlerden yararlanması için Hubtic’in üyelik için ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeleri (bkz. mad.4.1.) Hubtic ile paylaşması akabinde Hubtic tarafından üyelik işlemlerinin başaltılması gerekmektedir. Hubtic tarafından üyelik işlemlerinin başlatılıp onaylanması halinde yukarıda sayılan ancak sınırlı olmayan hizmetler verilmeye başlanabilir.

2.3. Bu sözleşme ile Hubtic, https://www.hubtic.com/tr ve/veya https://shipper.hubtic.com/ web siteleri veya mobil uygulaması üzerinden yukarıda sayılan ancak sınırlı olmayan hizmet içeriklerinin belirlenen fiyat ve koşullarla Müşteriye sunmayı, Müşteri de bu sözleşme ve https://www.hubtic.com/tr adresi üzerinde yer alan diğer hüküm ve koşullar dahilinde hizmet şartlarını kabul ederek, belirlenen hizmet bedelini ödemeyi taahhüt ederler.

3. SÖZLEŞME SÜRESİ

İşbu sözlşeme, müşteri tarafından sözleşmenin okunduğunun ve kabul edildiğinin https://www.hubtic.com/tr üzerinden elektronik ortamda bulunan “Üyelik Sözleşmesini ve Aydınlatma Metnini okudum, kabul ediyorum” şeklinde kabul beyanın Hubtic kayıtlarına geçtiği an kurulmuş olacak ve bu andan itibaren taraflardan biri tarafından feshedilene kadar hüküm ve sonuç doğuracaktır.

4. ÜYELİK İŞLEMLERİ

4.1. Üyelik işelmlerinin başalatılabilmesi için Hubtic aşağıdaki bilgi ve belgelere ihtiyaç duymaktadır;

Tüzel Kişi Bilgileri

  • Unvan
  • Vergi Kimlik No/Vergi Dairesi
  • Adres (Açık Adres,Ülke,Şehir, Posta Kodu) 

Tüzel Kişi Yetkili Bilgileri

  • Ad Soyad
  • İletişim Bilgileri (E-posta, Telefon Numarası)
  • Adres (Açık Adres,Ülke,Şehir, Posta Kodu)

Bilgilerin paylaşılmasını takiben Hubtic tarafından üyelik işlemleri başlatılacak olup onaylanmasını takiben de, üyelik bilgileri müşteri ile paylaşılacaktır.

4.2. Müşteri üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi esnasında Hubtic ile paylaştığı tüm bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin hatalı veya eksik olmasından kaynaklanabilecek sorunlardan Hubtic’in hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve tahhüüt eder.

4.3. Müşteri oluşturulan kullanıcı adı ve şifrenin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni gösterir, oluşturulan kullanıcı adı-şifre ve benzeri kimlik doğrulama teknikleri kullanılarak gerçekleştirilen tüm işlemlerin kendi adına gerçekleştirildiğini, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun peşinen kendisine ait olduğunu; bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Müşteri işbu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte, sözleşme konusu hizmet içeriklerini satın alarak https://www.hubtic.com/tr ve/veya https://shipper.hubtic.com/ web siteleri veya mobil uygulama kapsamında hizmet alma hakkını elde etmiştir.

5.2. Hubtic, sözleşme konusu hizmetleri her türlü ayıptan ari ve mevzuat gereklerine, işbu sözleşme kapsamında düzenlenen esaslara, müşterinin talimatlarına ve standartlarına uygun olarak gerçekleştirmeyi kabul beyan ve taahhüt eder.

5.3. Müşteri Hubtic’in sunduğu hizmetleri ancak işbu sözleşme şartları kapsamında kullanılabileceğini kabul ve taahhüt eder. Hubtic varsa aktif bir taşımacılık hizmetine engel teşkil etmemek şartıyla gerekli gördüğü durumlarda herhangi bir sebep göstermeksizin üyeliği sona erdirebilecektir. Bu durumda Müşteri Hubtic’e karşı herhangi bir iddia veya talep öne süremez. Üyelik başvurusu kabul edilmeyen veya iptal edilen müşteri Hubtic’ten herhangi bir iddia veya talepte bulunmayacağını şimdiden gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder.

5.4. Hubtic’in bu sözleşme kapsamında içerik sunmasının Müşteri’ye donanım veya yazılım temini veya mevcut donanım veya yazılımın düzgün çalışması konusunda bir taahhüt ya da garanti verdiği anlamına gelmez. Hubtic’in https://www.hubtic.com/tr ve/veya https://shipper.hubtic.com/ web siteleri veya mobil uygulamalarının hatasız ve kesintisiz çalışacağına ilişkin herhangi bir garanti taahhüdü bulunmamaktadır. Hubtic, https://www.hubtic.com/tr ve/veya https://shipper.hubtic.com/ web siteleri veya mobil uygulamalarının kesintiye uğramasından veya yaşanacak gecikme, aksaklık bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir olumsuzluktan ve veri kaybından sorumlu tutulamaz.

5.5. https://www.hubtic.com/tr ve/veya https://shipper.hubtic.com/ web siteleri veya mobil uygulamaları üzerinde yaşanan teknik sorun veya geliştirmelerden kaynaklanan nedenlerle herhangi bir zamanda Hubtic sistemin çalışmasını ve Hubtic web uygulaması ile sunulan taşıma işleminin talebi, takibi ve raporlanması gibi dijital erişim hizmetlerinin verilmesini geçici olarak durdurabilecektir. Müşteri bu sebeplerle herhangi bir nam altında tazminat ve benzeri talepte bulunmayacağını kabul ve tahhhüt eder.

5.6. https://www.hubtic.com/tr ve/veya https://shipper.hubtic.com/ web siteleri ve/veya mobil uygulamaları kasten yapılmamış hatalar içerebilmektedir. Bu hatalardan kaynaklı olarak Hubtic herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk altına girmez.

5.7. Hubtic tarafından sunulan hizmetler belirli standartlar doğrultusunda, mümkün olduğunca kesintisiz, sürekli, güvenli ve kaliteli olacaktır. Hubtic tarafından sunulan hizmetlerin doğrudan ifasında görev alan üçüncü kişi fiili taşıyanların söz konusu hizmetleri askıya alması, iptal etmesi Hubtic’in herhangi bir kusuru bulunmayan ve/veya kontrolü dışında kalan üçüncü kişi taşıyan tasarrufları mücbir sebep hali olarak kabul edilmiştir. Müşteri, internette yaşanan kesintiler, hız düşmesi ve benzeri sebeplerle hizmette yaşanacak kesinti, görüntü kalitesi ve güvenlik problemlerinden ve/veya ülkede genel bir karışıklığın ortaya çıkması savaş, terör, grev, genel elektrik kesintisi, deprem, su baskını, üçüncü kişi fiili taşıyanlar yahut bu fiili taşıyanların bireysel tasarruflarından kaynaklı haller veya benzeri bir mücbir sebeple hizmetin verilmesine ilişkin yaşanacak sorunlardan Hubtic’in sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.8. Hubtic işbu Sözleşme ve Sözleşme’de yer alan Kullanım Koşulları’nı tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirebilir. Müşteri teknik zorunluluklar, ticari gereklere bağlı takdir hakkı veya mevzuatta meydana gelecek değişiklikler vs. sebeplerle, işbu Sözleşme hükümlerini Hubtic tarafından tek taraflı olarak değiştirebileceğini, yeni maddeler ekleyebileceğini veya maddeleri çıkarabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşme’de yapılacak değişikliklerin Müşteri tarafından kabul edilmemesi halinde Müşteri, işbu Sözleşme’yi derhal feshetme hakkına sahip olacaktır. Hubtic takdir ve tasarruf hakları tek başına kendisine ait olmak üzere, Sözleşme’de meydana gelecek değişikliklerin Müşteri tarafından kabul edilmemesi halinde, hizmetlerini sunmama, askıya alma veya Sözleşme’yi feshetme hakkına sahiptir.

5.9. Müşteri, Hubtic’in sunacağı dijital hizmetlerin internet üzerinden sunulan hizmetler olduğunu, alternetaf iletişim kanallarından aynı hizmeti sunmak gibi bir yükümlülüğü olmadığını kabul eder. Ancak Hubtic kendi takdirine bağlı olarak alternatif iletişim kanallarından da bu hizmetleri sunma insiyatifine sahiptir.

5.10. Müşteri, https://www.hubtic.com/tr ve/veya https://shipper.hubtic.com/ web sitelerine erişim sırasında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini veya sair bilgilerini kullanamaz. Aksi halde tüm sorumluluk kendisine aittir.

5.11. Müşteri https://www.hubtic.com/tr ve/veya https://shipper.hubtic.com/ web siteleri veya mobil uygulamalarının kullanımında ve bu kanallar üzerinden gerçekleştirilen tüm işlem ve yazışmalarda, belirlenen tüm koşullara, T.C. yasaları ile kamu düzenine ve genel ahlak ve adap kurallarına uygun hareket edeceğini, Hubtic markasının şahsi ve ticari itibarını zedeleyecek, kişilik haklarına halel getirecek hukuka aykırılık veya suç teşkil edecek her türlü iş ve işlemden kaçınacağını, bu iletişim kaynakları üzerinden yapacağı tüm işlemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

5.12. Müşteri yukarıda belirtilen iletişim kaynaklarını yasalara aykırı bir amaç için, kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici, başkalarının haklarına tecavüz teşkil edecek ve/veya bu nitelikte bir sonuca sebebiyet verecek şekilde kullanamaz.   

5.13. Müşteri https://www.hubtic.com/tr ve/veya https://shipper.hubtic.com/ web siteleri üzerinde yer alan resim, metin, video, tanıtım, ilan, bilgi, içerik, tasarım, kod ve yazılımları, görsel ve işitsel imgeleri bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir bilgiyi kopyalayamaz, değiştiremez, çoğaltamaz, paylaşamaz ve her ne suretle olursa olsun işleyemez, bunları kullanarak başkaca bir içerik oluşturamaz, derleyemez, başkaca mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlayamaz, başka veritabanlarına aktaramaz, başkaca veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açamaz, İnternet Sitesi üzerindeki ilan ve sayfalara link vermek de dâhil olmak üzere bu sonucu doğuracak eylemlerde bulunamaz.

6. TEMERRÜT VE HUKUKİ SONUÇLARI

Müşteri’nin ödeme yükümlülüğünü yerine getirmediği ve halen fiili olarak teklif aşamasında kaldığı kabul edilen hizmetleri dilediği zaman iptal, sözleşmeden dönme ve cayma hakları Hubtic’te saklı kalmak üzere, faturalarını zamanında gereği gibi veya hiç ödememesi halinde Müşteri temerrüde düşmüş sayılacaktır. Müşteri’nin temerrüde düşmesi halinde Müşteri %5’ten az olmamak üzere Hubtic’in belirleyeceği oranda akdi gecikme faizi ile birlikte faturaları ödemekle sorumlu olacaktır. Gecikme bedeli, gecikmenin ilgili olduğu faturanın ödenmesinden sonra günlük olarak hesaplanıp Müşteri’nin takip eden ilk faturasına yansıtılır. Söz konusu faiz oranındaki değişikliklere faturada yer verilecek olup, gecikme durumunda değişen yeni oran uygulanacaktır.

7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

7.1. Müşteri https://www.hubtic.com/tr ve/veya https://shipper.hubtic.com/ web sitelerinin kullanımından kaynaklanan IP adresi, İnternet adresinin hangi bölümlerinin ziyaret edildiği bilgileri, tarayıcı, domain tipleri, çerez kayıtları, üyelik işlemleri için gerekli her türlü kişisel verilerin Hubtic tarafından gizliliklerinin korunması için gerekli tedbirleri almak ve kişisel verilerin işlenmesine dair kanuni ilkelere uymak suretiyle kullanılabileceğini, kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, tasnif edilip, muhafaza edilebileceğini, paylaşabileceğini, aktarılabileceğini, ifşa edebileceğini ve sair şekillerde işlenebileceğini bilmekte ve bu hususa muvafakat etmektedir.

7.2. Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili Poitika ve açık rıza metinlerine ilişkin tüm açıklamalar https://www.hubtic.com/tr adresi üzerinde müşteri erişimine açıktır.

8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

8.1. Hubtic markası ve logosu, https://www.hubtic.com/tr internet adresi, Hubtic web ve mobil uygulamalarının ara yüzü, veri tabanı, tasarı, metin, imge html kodu ve diğer kodlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm ögeleri, İnternet Sitesi ve Web ve Mobil Uygulama’nın tasarımı, yazılımı ve bu çerçevede Hubtic ve/veya https://www.hubtic.com/tr tarafından oluşturulan/oluşturulacak her türlü marka, logo, tasarım, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı Hubtic mülkiyetindedir. Hubtic kendi mülkiyetinde olan fikri hakların telif haklarının, marka ve tasarım haklarının ve/veya İnternet Sitesi/Mobil Uygulama’da yer alan herhangi bir içeriğin Müşteri dahil herhangi bir 3. Şahıs tarafından her ne suretle olursa olsun elde edilmesine, işlenmesine, kullanılmasına, paylaşılmasına, sergilenmesine, çoğaltılmasına, dağıtılmasına, kopyalanmasına, alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılmasına, üçüncü kişilerin erişimine sunulmasına ve/veya bu unsurları içerecek şekilde herhangi bir çalışma yapılmasına izin vermemektedir.

8.2. Bu kapsamda müşteri de gerçekleştirdiği işlemlerinde Hubtic’in fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini, yukarıda belirtilen nitelikte ve/veya bu sonucu doğurabilecek her türlü eylemden beri duracağını, Hubtic’in bu haklarına halel getirecek her türlü davranıştan kaçınacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESİH

9.1. Hubtic, Müşteri’nin işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini işbu Sözleşme’de belirtilen şekilde yerine getirmemesi halinde süre vermeksizin Sözleşme’yi feshedebilir. Ayrıca Hubtic varsa aktif bir taşımacılık hizmetine engel teşkil etmemek şartıyla iş modellerindeki değişikliklere bağlı olarak tamamen ve tek taraflı kararı ile işbu Sözleşme konusu hizmetleri, herhangi bir ürün ve/veya hizmeti üyelerine sunmaktan vazgeçebilir ve hizmet sunumunu sona erdirebilir. Bu durumda Müşteri’nin hiçbir nam altında Hubtic’ten bir bedel talep etme hakkı olmayacaktır.

9.2. Müşteri bu Sözleşme’yi feshetmek istediği takdirde, Hubtic’e yazılı bildirimde bulunmak suretiyle üyeliğini sona erdirebilir. Böyle bir durumda Müşteri, varsa almayı talep ettiği hizmetlere dair tahakkuk etmiş ve/veya ödemiş olduğu hizmet bedelinin geri verilmesini yahut iptalini talep etmeyeceğini, üyeliğini iptal etmesi halinde yararlandığı indirim ve avantajların kendisine faturalanacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

10. MUHTELİF HÜKÜMLER

10.1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir madde ve hükmünün geçersiz veya tatbiki kabil olmaması halinde diğer madde ve hükümler tam kapsamlı olarak geçerli olmaya devam edecektir.

10.2. İşbu Sözleşme’nin yorumlanması yahut uygulanmasından kaynaklanabilecek tüm uyuşmazlıklarda, Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanır. Sözleşme’den kaynaklı tüm uyuşmazlıkların halinde, münhasıran İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

10.3.Hubtic’in işbu Sözleşme’de anılan haklarından birisini kullanmaması, mezkûr haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını engellemeyecektir.

11. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, üyelik oluşturacak kişinin/müşterinin elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup, işbu sözleşme kapasmında belilenen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.